واکنش در باره گزارش انجمن خبرنگاران بدون مرز

9r283409823908402وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان با باره گزارش مستند انجمن خبرنگاران بدون مرز تاکید کرده است که این وزارت درحفظ ، گسترش وحراست از آزادی بیان در کشور متعهد می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه روز قبل انجمن خبرنگاران بدون مرز، ارزیابی ای را پیرامون چگونگی آزادی بیان منتشر کرد که بر اساس آن ازجمله ۱۸۰ کشور در جهان، افغانستان مقام یکصدو بیستم را تصاحب کرده است.

در این گزارش از تلاش حکومت  در راستای تقویت آزادی بیان ، تهدید های مخالفان مسلح و مشکلات عمومی یاد آوری شده است.

با ملاحظه گزارش ارزیابی خبرنگاران بدون سرحد در سال ۲۰۱۴ افغانستان درمکان ۱۲۸ و درسال ۲۰۱۵ جایگاه ۱۲۲ را به خود اختصاص داده بود ولی امسال افغانستان درردیف ۱۲۰ قرارگرفته است که خود شاهد پیشرفت است .

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور اعلام کرد که افغانستان نه تنها دراین راستا پیشتاز از کشورهای همسایه می باشد بلکه از کشور های منطقه نیز فرا رفته است.

براساس خبرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ، درکنار شورای عالی رسانه ها، کمیسیون  رسانه های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی و کمیسیون دسترسی به اطلاعات در راستا ی تقویت و حمایت از آزادی بیان کار می کنند.

همچنین تاکید شده است که درکنار قانون رسانه های همگانی مقرره طرز تاسیس، و فعالیت رسانه های خصوصی نافذ و تطبیق می گردد که تسهیلات قابل توجه را به وجود آورده است .

وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه خاطرنشان کرد که طرز العمل مصئونیت خبرنگاران و رسانه ها تائید شده و درآینده نزدیک متکی به آن کار صورت خواهد گرفت.