والی کندز: به زودترین فرصت سه ولسوالی ازدست مخالفین دولت آزاد خواهد شد

indexوالی کندز می گوید که سه ولسوالی که جدید منظور شده است تشکیلات اداری اش تکمیل شده و به زودترین فرصت عملیات پاکسازی این ولسوالی ها از دست مخالفین دولت آغاز خواهد شد.

اسدالله عمرخیل والی کندز امروز به خبرنګاران گفت،سه ولسوالی که جدیدآ در این ولایت منظور شده، تشکیلات اداری این ولسوالی ها تکمیل شده و به زدوترین فرصت یک عملیات  راه اندازی خواهد شد تا مرکز این ولسوالی ها از دست مخالفین دولت آزاد شود.

عمرخیل گفت:”از ۱۰۰ تقریبآ ۸۰ فیصد کارهای تشکیلاتی این ولسوالی تکیمل شده و ۲۰ فیصد که باقی مانده تطبیق ساحه است ما کوشش میکنیم در همین و یاهم در سال نو این ولسوالی ها را فعال کنیم”

این سه ولسوالی حدود چهار ماه پیش از سوی رییس جمهور غنی به عنوان ولسوالی  های جدید تشکیل برای کندز معرفی گردید که هر سه این ولسوالی ها پیش از سقوط کندز در دست مخالفین دولت است.