سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

هند 3 مرکز خدمات صحی به ولایت بدخشان می سازد

c110e354240ae4ec9f87e4f00667874a_XLمقامات صحی ولایت بدخشان در شمال کشور اعلام کردند که کشور هند تعهد کرده است که سه مرکز ارایه کننده خدمات صحی را به هزینه ۴۸۰ هزار دالر امریکایی در ولایت می سازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نور محمد خاوری، رئیس صحت عامه ولایت بدخشان به رسانه ها گفته است این مراکز صحی در ولسوالی های درایم، شهر بزرگ و ارغنجواه ساخته خواهد شد.

به گفته خاوری، مراکز صحی ولسوالی های درایم و شهر بزرگ در سطح مرکز جامع صحی خواهند بود؛ اما شفاخانه که در ولسوالی ارغنجواه اعمار می گردد، بیست بستر خواهد داشت.

وی هزینه مجموعی این مراکز صحی را چهارصد و هشتاد هزار دالر امریکایی اعلام کرد که از سوی حکومت هند پرداخت می شود.