هفت میلیون از اتباع افغانستان در خارج از کشور مهاجر هستند

عالمی کمک زمستانیسید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان می گوید هم اکنون هفت میلیون از شهروندان افغانستانی به کشورهای منطقه و اروپا مهاجر هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور مهاجرین در جلسه عمومی مجلس سنای کشور گفت که طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۶ میلیون از مهاجرین افغانستانی از کشورهای خارجی به کشور باز گشته اند.

در همین آقای عالمی بلخی با اشاره معضل مهاجرت ها و حل مشکلات پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی گفت: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری ارگانهای مختلف دولتی کار خود را روی یک تفاهمنامه آغاز کرده است.

به گفته عالمی در این تفاهمنامه روی عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشوهای خارجی به افغانستان تاکید شده است.

به گفته او، حدود ۳ میلیون از مهاجرین افغانستانی در پاکستان با مدرک یا فاقد مدرک زندکی دارند و همچنین ۲.۴ میلیون نفر با مدرک یا بدون مدرک در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و در ۶۰۰ هزار نفر در سایر کشورهای منطقه و ۳۰۰ صد هزار نفر دیگر از اتباع افغانستان در کشور های اروپایی و استرالیا مهاجرت کرده اند.

وزیر امور مهاجرین در مورد افغانهای مقیم اروپا٬ استرالیا و امریکا گف که حدود ۷۰۰ صد هزار افغان در این کشورها سند تابعیت اخذ کرده اند.

به وزیر امور مهاجرین تا پایان سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست تابعیت داده اند که حدود ۴۰ درصد آنان پذیرفته نخواهند شد.

وی گفت که برای جل.گیری از مهاجرت های غیرقانونی، قانون جلوگیری از قاچاق انسان توسط کابینه تکمیل شده و به زودی به شورای ملی برای تکمیل روند قانونی آن فرستاده خواهد شد.