هشدار امرالله صالح به شورای امنیت ملی کشور

امرالله صالح ۲امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر دخیل دانستن سترجنرال «عطا محمد نور» والی بلخ را در بی ثباتی قندوز، هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «تواب غرزنگ» از ماموران شورای امنیت ملی کشور به نقل قول از گزارش کمیسیون حقیقت یاب قندوز، «عطا محمد نور» والی بلخ را عامل بی ثباتی قندوز خوانده است.

در همین حال «امرالله صالح» رئیس پیشین امنیت ملی کشور در واکنش به این موضوع در صفحه اجتماعی فیسبوک خود نوشت: یکی از مامورین دفتر مشاور امنیت ملی حکومت وحدت ملی افغانستان به اسم «تواب غرزنگ» نقل قول بی اساس از گزارش حقیقت یاب قندوز نموده و «عطا محمد نور» والی بلخ را عامل بی ثبای قندوز خوانده است.

آقای صالح افزوده است که بخش تحلیلی گزارش قندوز در دسترس عام قرار دارد و از مشاوریت امنیت ملی خواهش می نمایم که این ابراز نظر خویش را تصحیح نمایند و الی من نیز مجبور خواهم شد با عدول از فیصله قبلی که باید گزارش سری بماند همه دو صد صفحه را با نوار های صوتی آن به نشر بسپارم.

گفتنی است که امرالله صالح یکی از مسئولان کمیسیون حقیقت یاب در چگونگی سقوط قندوز بدست شورشیان طالب در سال گذشته بود.