هر سه وزیر ابقا شدند

۲۶ عقرب ۱۳۹۵

در آخرین روز از روند استیضاح وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی سال 1394 خود را مصرف کرده اند، هر سه وزیر معرفی شده از سوی مجلس نماینده گان در سمتشان ابقا شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و ستار مراد، وزیر اقتصاد بدون حضور در نشست امروز (26عقرب) مجلس نماینده گان، استیضاح شدند.

به دلیل عدم حضور این وزرا و بدون هیچ توضیحاتی در مورد علت استیضاح وزرا، مجلس برای آنها صندوق رایدهی گذاشت که در نتیجه هر سه وزیر رای لازم برای ادامه کار را به دست آوردند.

در رایدهی امروز مجلس، سید حسین عالمی بلخی با کسب 90 رای عدم اعتماد، 105 رای تائید، 3 رای سفید و سه رای باطل، فیروزالدین فیروز با کسب 28 رای عدم اعتماد، 171 رای تائید، 2 رای سفید و یک رای باطل و ستار مراد با کسب 81 رای عدم اعتماد، 114 رای تائید، 4 رای سفید و دو رای باطل در سمتشان ابقا شدند.

روند استیضاح وزرا از روز شنبه هفته روان آغاز شده و تا آخرین روز (چهارشنبه)؛ 16 وزیری که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی سال 1394 را مصرف کرده بودند از سوی مجلس استیضاح شدند.

در این بین، عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل استعفای پیش از روند استیضاح، تا مشخص شدن سرنوشت استعفایش، مورد استیضاح مجلس قرار نمی گیرد.

در این روند، وزرای امور خارجه، معارف، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، مخابرات و تحصیلات عالی از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند و وزرای مالیه، امور شهرسازی، زراعت، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، عدلیه، مهاجرین، صحت عامه و اقتصاد نیز رای اعتماد دریافت کردند.

این در حالی است که رئیس جمهور پیش از این گفته بود که وزرای سلب صلاحیت شده تا زمان مشخص شدن نتیجه دادگاه عالی در مورد استیضاح به کارشان ادامه خواهند داد.

ابقا

استیضاح

کابینه

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.