سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

نگرانی از روند رو به افزایش مهاجرتهای غیر قانونی

مهاجرزین ایتالیاوزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان افغانستان، ضمن نگرانی از روند رو به افزایش مهاجرتهای غیرقانونی به کشورهای اروپایی، از مردم خواسته است که از مهاجرت های غیر قانونی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه؛ مهاجرت پدیده ای است که همه ابعاد زندگی جوامع بشری عمیقا از آن متأثر می باشد؛ با وصف اینکه همراه با چالشهای جدی است، فرصتهای بینظیری را نیز برای جامعه بشری به ارمغان آورده است.

به علاوه ی تأثیرات مهاجرت برزندگی وپیشرفتهای اقتصادی جوامع انسانی، امروزه مهاجرت به عنوان یک پدیده بشری نیزمورد حمایت کشورهایی است که بیشترین پای بندی شان را به حقوق بشرابراز می دارند.

سال ۲۰۱۵ درعین حالیکه شاهد عودت بلند مهاجرین درافغانستان هستیم، با تأسف دربرابر این واقعیت تلخ نیزقرارداریم که درسطح بین المللی ازتمامی کشورهای مبدأمهاجرت؛  شاهد افزایش روزافزون مهاجرین دربلند ترین سطح وبه گونه بی سابقه می باشیم که رهسپار کشورهای اروپایی شده اند.

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان افغانستان، ضمن اظهارنگرانی ازروند روبه افزایش مهاجرتهای غیرقانونی توسط قاچاق برانی که هیچ گونه تعهدی دربرابرسلامت جان انسان ها ندارند، ازتمامی کسانیکه عزم مهاجرت دارند می خواهد؛ ازمهاجرتهای غیرقانونی خود داری نمایند وخود وفامیل شان را درمعرض خطرهای که چه بسا منجربه نابودی خود وحتی تمامی فامیل شان می شود قرار ندهند.

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، ازآن عده کشورهای اروپایی که ازبرخورد منفی برخی کشورها باپدیده مهاجرت، ابراز ناخورسندی نموده وخواستارجلسه ی فوق العاده ۲۸ کشوراروپایی در۱۴ سیپتامبر ۲۰۱۵  برای بحث دررابطه به مشکلات مهاجرین و جستجوی راه حل آن شدند تشکر می نماید.

همچنین این وزارت از تمامی کشورهای اروپایی تقاضا دارد مهاجرت را منحیث یک موضوع بشری دررابطه به مهاجرین ازتمامی کشورهای مبدأ به صورت مساوی مورد ارزیابی قرارداده یک باردیگربرتعهد شان به ارزشهای جامعه اروپا تأکید نمایند.