نگرانی از احتمال دخالت غربیها در انتخابات آینده کشور

۲۰ سنبله ۱۳۹۲

شماری از فرماندهان و شخصيت هاي جهادي هرات از دخالت مستقيم غرب در انتخابات و دولت آينده افغانستان ابراز نگراني نموده درمورد عواقب بد آن هشدار ميدهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان بيم ازآن دارند كه غربي ها يكبارديگر براي پيروزی كانديداي مورد حمايت خودشان در انتخابات افغانستان دست اندازي نموده و مجاهدين را كنار بزنند.

مصطفي حقجو يكتن از فرماندهان جهادي  وكارشناس امور سياسي درهرات، درمورد هرگونه عواقب ناگوار اين مداخله غربي ها درانتخابات افغانستان هشدار داده  پيشنهاد ميكند تا جامعه جهاني سرنوشت سياسي افغانستان را به خود افغانها واگذارنمايد.

حاجي عظيم مجاهد فرمانده اسبق جهادي درهرات نيز مدعي است  كه درگذشته مداخلات خارجي ها باعث ايجاد جنگ هاي طولاني و چالشهاي بزرگ براي ملت افغانستان شده است وآنان بايد دست ازمداخله هاي بي دليل دركارزارهاي ملي افغانستان بردارند.

به گفته شخصيتهاي جهادي هرات ، مجاهدين براي رد توطئه هاي غربي ها بايد منسجم بوده و درانتخابات با يك كانديداي واحد داخله مبارزات انتخاباتي شده و درنهايت به حمايت  اكثريت پيروزي را ازآن خودشان كنند.

اين مجاهدين درهرات هشدارميدهند كه غربي ها براي ايجاد تفرقه و انشعاب ميان مجاهدين افغانستان ازترفند هاي جديدي استفاده ميكنند كه همگي بايد ازآن آگاه باشند.

اين درحاليست كه گفته ميشود برخي از كانديداي انتخابات رياست جمهوري افغانستان به حمايت كشورهاي غرب  درراس آمريكا وارد كاروزار انتخاباتي ميشوند.

درحالي فرماندهان جهادي هرات از احتمال دخالت غربي ها درانتخابات افغانستان ابرازنگراني ميكنند كه به تازه گي با اشتراك احزاب مختلف جهادي يك تشكل واحد انتخاباتي دركشور ايجاد گرديد.

گفتني است كه قراراست اين تشكل كه اكثريت رهبران جهاد مردم افغانستان اشتراك دارند يك كانديداي واحد را درانتخابات پيشرو رياست جمهوري افغانستان معرفي كنند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.