نماینده گانی که فقط معاش می گیرند

12570821_10207819787308631_296705659_nمعضل غیرحاضری نماینده گان در مجلس، چالش تازه نبوده و از سالها دامان مجلس را گرفته و شماری از قوانین و برنامه ها نیز به همین دلیل از تصویب و عمل بازمانده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (۱۱ثور) مجلس نماینده گان به دلیل عدم تکمیل نصاب و غیرحاضری شمار زیادی از اعضا، بدون نتیجه پایان یافت.

این موضوع خشم رئیس و شماری از اعضای مجلس را به دنبال داشت و نام شماری از غیرحاضران نیز به صورت علنی گفته شد.

عبدالرووف ابراهیمی خطاب به نماینده گان گفت که غیرحاضری آنها باعث شده تا کارهای مجلس مختل شده و به شکل اساسی پیش نرود.

وی ضمن اینکه از نماینده گان خواست تا وکالت خود در برابر مردم را ثابت سازند اظهار داشت که نماینده گان غیرحاضر به تعهدات خود پایبند نبوده و به وکالت خود صادقانه عمل نکرده اند.

ابراهیمی افزود که نماینده گان باید در وضعیت فعلی کشور در نشست ها حاضر بوده و قوانین را تصویب و کارهای باقیمانده را نهایی سازند.

غلام حسین عبده، نماینده مردم بلخ نیز اظهار داشت غیرحاضری یک معضل کهنه در مجلس بوده و باید راه حل اساسی برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به غیرحاضری هیئت اداری گفت :«غیرحاضری ها باید ابتدا از هیئت اداری آغاز شود و آن عده از نماینده گانی که غیرحاضری متوالی دارند از معاش و امتیازات محروم شوند.»

این در حالی است که در طول سال های اخیر، شمار زیادی از قوانین به دلیل عدم تکمیل نصاب از تصویب بازمانده و یا هم دیر تصویب شده اند.

در عین حال، زمانی اکثر نماینده گان در نشست مجلس حضور دارند که یک وزیر یا استیضاح شود و یا هم مسئله استیضاح وزیر برای امتیازطلبی شماری از نماینده گان مطرح شود.

با این حساب، شمار زیادی از نماینده گان تنها برای گرفتن معاش و امتیازات مالی و معنوی در مجلس حاضر شده و در دیگر برنامه های مجلس حضور ندارند و یا حضورشان تنها فیزیکی است.