نخستین گروه حجاج افغانی به عربستان رفت

حجاجنخستین گروه حجاج افغانستان، با پرواز هواپیماهای داخلی، به سمت عربستان حرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاومیانه، نخستین گروه حجاج افغانستان امروز (پنجشنبه) از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و با حضور مقام های دولتی انجام شد.

در همین حال، رئیس جمهور غنی از آغاز پروسه انتقال حجاج استقبال نمود.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی، کمیسیون انتقال حجاج و مسؤلان وزارت حج و اوقاف موظف گردیده اند، تا تدابیری اتخاذ کنند تا همه حجاج افغانی با مصؤنیت و روحیه آرام به عربستان انتقال داده شوند.

گفتنی استکه هیئت عملیاتی انتقال حجاج مدعی شده است که در سال جاری تسهیلات بیشتری مانند پائین آمدن چشم گیر قیمت تکت ها، فراهم آوری امکانات بهتر در مقایسه به سالهای قبل و تنظیم امور معیشتی حجاج، در عربستان سعودی فراهم گردیده است.

قرار است مجموعأ بیست و چهار هزار و دو صد و پنجاه حاجی افغانستان از زون های کابل، هرات، قندهار و مزار شریف، طی چهار هفته جهت ادای فریضهء حج، به عربستان بروند.