نخستین بانو عضویت دادگاه عالی افغانستان را خواهد گرفت

برای نخستین بار یک زن به عنوان عضوی شورای عالی دادگاه عالی افغانستان تعیین خواهد شد.

برای نخستین بار یک بانو به عنوان عضوی شورای عالی دادگاه عالی افغانستان تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منابع در کاخ ریاست جمهوری می‌گویند که انیسه رسولی از سوی رییس جمهور به حیث عضو شورای عالی دادگاه عالی کشور تعیین خواهد شد.

این نخستین بانو است که در یکی از پست‌های ارشد عدلی و قضایی کشور تعیین می‌شود.

پیش از این رییس جمهور غنی تعهد سپرده‌ است که زنان را در پست‌های مختلف بلند دولتی خواهد گماشت.

همچنان حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود که چهار زن را در چارچوب کابینه در وزارت‌خانه‌ها خواهد گماشت و تا کنون این تعهد نیز عملی شده‌ است.

چندی پیش رییس جمهور در دیدار با شماری از زنان کشور در کاخ ریاست جمهوری گفته بود که برخی از زنان را به عنوان سفیر در نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور نیز تعیین خواهد کرد.