نا امنی ها در بغلان باعث کاهش حاصلات زراعتی شده است

بغلانمسؤلان در ریاست زراعت ولایت بغلان از کاهش ۲۰ درصدی حاصلات سبزیجات امسال نسبت به سال گذشته خبر می دهند.

به گفته مسؤلان این اداره جنگ و نا امنی باعث شده است که زارعین ولایت بغلان نتوانند مانند سالهای گذشته زمین های شان را بکارند و از آن حاصلات خوبی بدست بیاورند.

محمد آصف سرپرست ریاست زراعت ولایت بغلان در گفتگویی با خبرگزاری خاورمیانه به بیان مطلب گفت: نا امنی، حضور مخالفان مسلح دولت و ممانعت این گروه باعث کاهش حاصلات سبزیجات در ولایت بغلان شده است.

به گفته وی ساحات حاصل خیز مانند ولسوالی بغلان مرکزی، دندغوری، دندشهاب الدین و ولسوالی دهنه غوری از جاهای هستند که دهقانان آن نتوانسته اند مانند سالهای گذشته از زمین های شان حاصلات خوبی بدست بیاورند.

” کشت سبزیجات مثل خربوزه، تربوز، بادنجان رومی، کچالو و ساییر سبزیجات دیگر نظر به سال گذشته ۱۵ الی ۲۰ فیصد کاهش داشته که علت این کاهش جنگ، نا امنی و فعالیت مخالفان مسلح دولت می باشد، همچنان در اکثر جاهای حاصل خیز طالبان مسلح زارعین را از کشت و زراعت ممانعت کرده است”.

به نقل از سرپرست ریاست زراعت ولایت بغلان محصولات زراعتی این ولایت از کیفیت بالایی برخوردار است و اگر امنیت درین ولایت تامین باشد، حاصلات زارعین بغلان فراگیر و بسنده نیازمندی مردمان کشور خواهد شد.

این درحالیست که از سال گذشته بدینسو شماری زیادی از باشنده گان مناطق دندغوری، دندشهاب الدین، ولسوالی بغلان مرکزی و ولسوالی دهنه غوری به علت جنگ و نا امنی در روستاهای شان، به شهر پلخمری و ولایت های دیگر مهاجر شده اند.

به گفته زارعین ولایت بغلان اکثر آنان به علت موجودیت درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی نتوانسته اند زمین های شان را بکارند .

این زارعین از حکومت و طالبان مسلح می خواهند دیگر به جنگ و نا امنی پایان بخشیده بیشتر ازین مردم را متضرر نسازند.

محمد علی باشنده ولسوالی بغلان مرکزی با آنکه از نا امنی رنج می برد، با آنهم امسال زمین هایش را خربوزه کشت کرده است، اما او از حاصلات زمین هایش چندان راضی نیست. او علت نا رضایتی اش را کشت نشدن بوقت زمین هایش می داند.

خربوزی

به گفته محمد علی در فصل کشت خربوزه جنگ ها در منطقه شان باعث شده است که نتواند به وقت معین آن زمین هایش را شخم بزند و خربوزه بکارد که این علت باعث شده است حاصلات امسالش نتیجه خوبی ندهد.

” در سالهای گذشته حاصلات زمین های ما خوب بود، از فروش خربوزه عایداتی خوبی بدست میاوردیم ولی امسال ازینکه جنگ بود خربوزه به وقتش کشت نشد و به خوبی آبیاری کرده نتوانستیم چندان حاصل خوبی نگرفتیم”.

او می گوید سال گذشته از حاصل خربوزه ۱۰ جریب زمینش در حدود سه صد هزار افغانی عاید بدست آورده بود، اما امسال اندک بودن حاصلات باعث شده است که نتواند مصارفش را بدست بیاورد.

عبدالحمید یک باشنده دندشهاب الدین شهر پلخمری نیز نگران آینده اقتصاد خانواده اش است، او سالهای گذشته بیشتر زمین هایش را کچالو کشت می کرد، امسال به اساس نا امنی ها نتوانسته است به زراعتش رسیده گی نماید.

به گفته او مصارف زنده گی او از فروش حاصلات زراعتی اش تامین می شد اما امسال نا امنی ها باعث شده است که زمین هایش لامزروع باقی بماند.

باشنده گان و مسولان اداره زراعت بغلان از حکومت و مخالفان مسلح دولت می خواهند که از راه های ممکن به نا امنی ها خاتمه بخشیده بیشتر ازین مردم را متضرر نسازند.

به اساس ارقام ارایه شده از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی از سال گذشته تا کنون در ولایت بغلان ۳۵۰۰ خانواده به علت جنگ ها میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی از خانه هایشان بیجا شده اند که اکثر آنان مردمان زراعت پیشه هستند.