ناکامی حکومت وحدت ملی در عمل!

1حکومت وحدت ملی در عملی ساختن تمام شعارها و وعده هایی که به مردم داده بودند، ناکام بوده و در راه عملی ساختن آنها هیچ گام عملی برنداشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه های مدنی و فعالان مدنی و سیاسی کشور در نشستی، حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن برنامه هایشان ناکام خواندند.

این نهادها در اعلامیه بیان داشتند که روند صلح با طالبان همانند سیاست های قبلی ناکام بوده و مردم برای آن قیمت گزاف پرداخته اند که این قیمت ها از سوی حکومت نادیده گرفته شده است.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که روند صلح باید بازنگری شود.

همچنین در اعلامیه این نهاد بیان شد که تامین امنیت سراسری در کشور از جمله خواستهای شرعی و جدی مردم است؛ اما حکومت وحدت ملی نه تنها امنیت را تامین نکرده بلکه همان امنیت نسبی را نیز شکننده ساخته است.

بر اساس اعلامیه نهادهای مدنی، حکومت وحدت ملی در زدودن فقر، بیکاری و پایان دادن به مهاجرت ها نیز کوچکترین دستاورد نداشته است و مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به شکل فزاینده ای وجود دارد.

در بخش دیگر این اعلامیه ذکر شد که مبارزه با فساد و نقش دادن به زنان از جمله مواردی بود که در شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی تبارز عالی داشت؛ اما این شعارها به هیچ وجه عملی نشده و وضعیت خرابتر نیز شده است.

این نهادها از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا با حل موارد ذکر شده توجه کنند و از ایجاد فاصله بین مردم و حکومت جلوگیری کنند.