نامزد وزیر داخله، لوی سارنوالی و عضو دادگاه عالی به مجلس معرفی شدند

139412181406391847297184نامزدان احراز پست وزارت امور داخله، دادستانی کل و یک عضو دادگاه عالی توسط معاون دوم ریاست جمهوری برای رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تاج محمد جاهد، فرید حمیدی و زمان سنگری، اعضای معرفی شده برای رای اعتماد به مجلس بودند که صبح امروز (۱۶حمل) حضور یافتند.

در این جلسه، سرور دانش ضمن معرفی اعضای جدید دولت از نماینده گان خواست تا ضمن ارائه رای اعتماد به آنها، در تکمیل کابینه همکار باشند.

بر اساس تصمیم مجلس، قرار شد تا روند رایگیری برای این سه فرد نامبرده شده، صندوق گذاشته شود.

اما موضوع سرپرستی به ویژه در ارگان ها و وزارت های امنیتی، نگرانی های نماینده گان را به دنبال داشت که در این مورد عبدالرووف ابراهیمی از معاون دوم ریاست جمهوری خواست تا این نگرانی را به رئیس جمهور برساند.

ابراهیمی اظهار داشت که ریاست جمهوری باید هرچه زودتر به روند سرپرستی در ارگان های امنیتی به ویژه وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی پایان دهد.

رئیس مجلس تصریح کرد که اوضاع امنیتی هر روز بدتر از گذشته می شود و رئیس جمهور تا حال در پایان دادن به معضل سرپرستی هیچ اقدامی نکرده است.

این اظهارات در حالی است که شماری از ولایت ها و اداره ارگان های محلی نیز توسط سرپست ها اداره می شوند.