نارضایتی مردم بغلان، از پولیس محلی

۲۴ جدی ۱۳۹۲

باشندگان دهنه غوری با حضور در مقر فرماندهی پوليس بغلان میگویند كه پوليس محلی با مردم اين ساحه بدرفتاری می كنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دهها تن از باشندگان دهنه غوری با حضور در مقر فرماندهي پوليس بغلان مدعی هستند كه پوليس محلی با مردم اين ساحه بدرفتاری مي كنند.

قوماندان گل يكی از باشندگان گفت: چندين تن در قريه “گاوی” از سوی پوليس محلی مورد لت و كوب قرار گرفته و دشنام داده شده است.

اميرالدين يكی ديگر از باشندگان اين ساحه می گويد كه پوليس محلی، وی را لت و كوب كرده و ۵ هزار افغانی نيز از وی گرفته است.

احمدجاويد بشارت، سخنگوی فرماندهی پوليس  اظهار داشت: از سوی رسانه ها به مردم اطلاع داده شده كه اگر نيروهای امنيتی با مردم بدرفتاری می كنند؛ با تحويل عريضه، به شكايات شان رسيدگی مي شود.

قابل ذكر است كه اين شكايت از سوی مردم بر عليه پوليس محلی در بغلان، برای اولين بار نيست، بلكه چندی قبل نيز مردم دندغوری از بدرفتاری پوليس محلی شاكی بودند.

بغلان،

پولیس

مردم،

نارضایتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.