مواد مخدر یکی از عوامل ناامنی ها در افغانستان است

دکترعبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که مشکل مسکرات و مواد مخدر مشکل جهانی و یکی از عوامل ناامنی  و تغذیه کننده تروریسم در کشور است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای عبدالله همچنین مواد مخدر به سطح بزرگتر آن یک مشکل بشری دانسته است.

رییس اجرایی حکومت روز سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در رابطه بر اهمیت مبارزه و همآهنگی به سطح افغانستان، منطقه و جهان تاکید کرده است.

وی نقش و مسوولیت ارگانهای های مختلف را در محو کشت و کاهش معتادین در افغانستان مهم خوانده است.

آقای عبدالله، ضمن تشکر از تمام مسوولین و موسسات که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کارهای مثبت انجام داده اند خواهان تلاشهای بیشتر و از بین بردن این بحران اجتماعی شد.

رییس اجرایی حکومت به کمیسیون عالی مبارزه علیه مسکرات و مواد دستور داده است تا برنامه های دقیق کاری کوتاه مدت و دراز مدت را ایجاد و به ریاست دفتر برای اجراات بعدی در مجلس شورای وزیران آماده نماید.