مواد مخدر، قمار و فساد ابزار مقامات آذربایجان برای سرکوب اعتراضات

casinoگسترش سریع قمارخانه‌ها در باکو و سایر شهرهای آذربایجان به یک پدیده خاص اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طی چند ماه گذشته تعداد زیادی قمارخانه در مناطق خطائی، بینه‌قدی، صبائیل، آبشوران، یاسامال و سایر مناطق باکو دایر شده است.

گسترش سریع و فعالیت آزادانه مراکز قمار در مرکز باکو نشان می‌دهد که این مراکز تحت حمایت اشخاص عالی‌رتبه حکومتی خصوصا کمال الدین حیدر‌اف و علی حسن‌اف می‌باشند.

در این مراکز، مقررات قمار یکسان؛ برخی از کارکنان آن‌ها مشترک و حتی طراحی دکور این مکان‌ها نیز مشابه است.

یک شبکه مافیایی برای گسترش قمارخانه‌ها در آذربایجان فعال شده و با حمایت دولت انحصار آن را در اختیار گرفته است.

به دنبال بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش “منات” در برابر دالر و گسترش بیکاری، فقر، و همچنین تعدیل گسترده نیرو در سرتاسر ادارات و مراکز تجاری و غیر تجاری شاهد شکل گیری بحران اجتماعی در آذربایجان بوده و برخی از مقامات سودجو و خائن این کشور با گسترش مواد مخدر، قمار، مراکز فساد و سعی در سودجویی بیشتر و کنترل هیجانات اجتماعی دارند.