مواد مخدر، قمار و فساد ابزار مقامات آذربايجان برای سرکوب اعتراضات

۱۹ حوت ۱۳۹۴

casinoگسترش سريع قمارخانه‌ها در باکو و ساير شهرهای آذربايجان به یک پدیده خاص اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طی چند ماه گذشته تعداد زیادی قمارخانه در مناطق خطائي، بينه‌قدي، صبائيل، آبشوران، ياسامال و ساير مناطق باکو دایر شده است.

گسترش سريع و فعاليت آزادانه مراکز قمار در مرکز باکو نشان مي‌دهد که اين مراکز تحت حمايت اشخاص عالي‌رتبه حکومتی خصوصا کمال الدین حیدر‌اف و علی حسن‌اف مي‌باشند.

در اين مراکز، مقررات قمار يکسان؛ برخي از کارکنان آن‌ها مشترک و حتی طراحي دکور اين مکان‌ها نيز مشابه است.

يک شبکه مافیایی براي گسترش قمارخانه‌ها در آذربايجان فعال شده و با حمایت دولت انحصار آن را در اختیار گرفته است.

به دنبال بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش “منات” در برابر دالر و گسترش بيکاري، فقر، و همچنین تعديل گسترده نيرو در سرتاسر ادارات و مراکز تجاری و غیر تجاری شاهد شکل گیری بحران اجتماعی در آذربایجان بوده و برخی از مقامات سودجو و خائن این کشور با گسترش مواد مخدر، قمار، مراکز فساد و سعی در سودجویی بیشتر و کنترل هیجانات اجتماعی دارند.

100 نفر به وزارت خارجه استخدام می شوند

فساد

قمار

مخدر

مواد مخدر، قمار و فساد ابزار مقامات آذربايجان ،برای سرکوب اعتراضات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed