مهاجرین فاقد مدرک در ایران، مدرک می گیرند

thumb2_91254بعد از توافق با وزارت امور داخله ایران، قرار شده است تا تمام مهاجرین افغانستان بدون مدرک در این کشور، مدرک شناسایی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله ایران در گفتگو با مقام های افغانستان روی قانونمند سازی حضور شهروندان افغانستان فاقد مدرک به تفاهم رسیده است.

حسین ذوالفقاری، معاون وزارت امور داخله ایران در گفتگو با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین افغانستان اظهار داشت که برای مهاجرین افغانستان که بدون مدرک در ایران زنده گی می کنند، پاسپورت صادر شود تا اقامه آنها در این پاسپورت ها درج شود.

در عین حال، سید حسین عالمی بلخی در این دیدار گفته است که صدور پاسپورت برای این تعداد از مهاجرین زمان گیر بوده و بهتر است برای آنها کارت اقامت صادر شود.

به همین منظور، تیم کارشناسی متشکل از نماینده گان هر دو کشور از دیروز (۱۹جدی) کارشان را در مورد تهیه طرزالعمل شناسایی و نوعیت کارت صادره برای مهاجران افغانستان بدون مدرک آغاز کرد.

بربنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کننده گان کشور، این تیم وظیفه دارد تا طرحی را برای کاهش هزینه های ویزه ایران با هدف قانونمند کردن ترددهای مرزی و جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی تهیه نماید.

گفتنی است که هفته گذشته هیئت عالی رتبه ای به ریاست داکتر عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی به ایران سفر کرده و مسایل مهمی از جمله مسایل اقتصادی و مهاجرین را با مقام های ایرانی مطرح کردند.