ملیحه حسن معین مالی و اداری دادستانی کل کشور شد

Maliha-Hassanمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکم بانو « پوهنمل ملیحه حسن» را به حیث معین مالی و اداری دادستانی کل کشور (لوی سارنوالی) معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که بر اساس پیشنهاد دادستان کل (لوی څارنوالی) رئیس جمهور حکم تقرر محترمه پوهنمل ملیحه حسن را بحیث معین مالی و اداری در بست مافوق رتبه منظور است.

بانو ملیحه حسن دارای مقطع ماستری در رشته علوم انسانی بوده و تجارب کاری او شامل تدریس در دانشگاه کابل، کمیشنرکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تجربه کار در سازمان ملل متحد و سایر ادارات دولتی افغانستان می باشد.