معلولین خیالی و پولی که زورمندان گرفتند!!!

e26e070f0b61121e8e747746e6882f29_XLبعد از پروسه بانکی شدن معاش معلولین سراسر کشور، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به حضور ۷۰ هزار معلولی که در این برنامه سهم نگرفته؛ اما معاش پیش از این معاش گرفته بودند، پی برد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که پروسه بانکی شدن معاش معلولین در سراسر کشور به غیر از ولایت نورستان به پایان رسیده است.

به گفته وی، معلولین ولایت نورستان به دلیل عدم حضور هیچ شعبه بانکی، از این سیستم جا مانده اند و به مانند گذشته از معاشات خود مسفتید می شوند.

افتخاری اظهار داشت که از ابتدای آغاز این سیستم تا حال، در حدود ۷۰هزار معلول ثبت و راجستر نشده اند و این تفاوت در توزیع معاشات بعدی به چشم خواهد آمد.

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افزود که این تعداد نیز به دو دلیل ثبت و راجستر نشده اند که بر اساس آن، یکتعداد از معلولین از برنامه بانکی شدن معاش بی خبر مانده اند که این تعداد بعد از رجوع دوباره، ثبت خواهند شد.

اما منبع اظهار داشت که یکتعداد دیگر، افرادی هستند که یا دو کارت داشتند و یا از جمله زورمندانی بودند که با زور خود کارت معلولیت گرفته و معاش دریافت می کردند.

بر اساس معلومات افتخاری، این موضوع بعد از بانکی شدن معاشات افشا شده و تحقیقات در مورد سودجویان نیز آغاز شده است؛ اما وی دخیل بودن شماری از افراد را در این سودجویی محتمل دانست.

از معلولین خیالی در حالی پرده برداشته می شود که پیش از این، حضور و موجودیت مکاتب خیالی افشا شده و به تازگی نیز رئیس جمهور از پولیس خیالی در شماری از ولایت های کشور پرده برداشت.