معرفی بیش از یکهزار فامیل بی بضاعت برای دریافت کمک

۱۱۰۰KOMAK خانواده بی بضاعت و عودت کننده به کشور، غرض مساعدت به موسسات همکار معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، این فامیل ها در ولایت ننگرهار و بعد از سروی های صورت گرفته به موسسات شورای مهاجرین ناروی(NRC) وUNHCR معرفی شده اند.

غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار می گوید که این خانواده ها در جریان ماه سرطان ۱۳۹۴ سروی شدند.

به گفته وی، بیشتر این خانواده ها از ولایت های نورستان، لغمان و ولسوالیهای نا امن ننگرهار بیجا شده و یکتعداد از پاکستان عودت نموده اند.

بر اساس معلومات منبع، در جریان ماه سرطان، ۲۸۹ خانواده عودت کننده و بیجا شده به موسسات همکار معرفی و از مراجع مذکور برای آنها مواد غذائی، لوژستیکی و پول نقد مساعدت شده است.

Author