اسد ۲۵, ۱۳۹۹

معاشات مقام های دولتی تنظیم می شود

139401101614502565017704قانون تنظیم معاشات مقام های دولتی، از سوی مجلس نماینده گان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قانون بعد از تکمیل نصاب نماینده گان که بعد از زمان زیاد صورت گرفت، امروز (چهارشنبه ۱۵میزان) تصویب شد.

اما پیش از تصویب این طرح، مشکل عمده مجلس، کمبود نصاب بود که هر لحظه و با ورود یکی از نماینده گان، منشی مجلس تعداد افراد را می شمارد تا اینکه بعد از سپری شدن وقت زیاد، نصاب مورد نیاز که ۱۲۴ نفر بود، با ۱۲۵ نماینده تکمیل شده و طرح قانون تنظیم معاشات به رای گیری علنی گذاشته شد.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس که ریاست نشست را به عهده داشت؛ اظهار داشت که طرح این قانون در دو فصل و نُه ماده تنظیم شده است.

به گفته وی، این طرح با کسب ۱۱۸ رای موافق و ۷ رای مخالف، با اکثریت نصف نماینده گان به تصویب رسید.

از سویی هم، شماری از نماینده گان خواهان روشن شدن معاشات مقام های عالی رتبه دولت شدند تا در بودجه کشور تغییرات قابل ملاحظه وارد نشود.

طرح این قانون در حالی تصویب شد که پرداخت معاشات گزاف و متفاوت بودن معاشات برای شماری از مقام های دولتی، موجب نگرانی مردم و کارشناسان بوده و انتقاد آنها را نیز به دنبال داشته است.

پیش از این، معاشات مقام های دولتی به اساس یک فرمان تقنینی تنظیم می شده است.