سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

معادن، زراعت و شهرسازی مسایل بنیادی و سرنوشت ساز کشور

8789رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، معادن، زراعت و شهرسازی را از مسایل و موضوعات مهم، بنیادی و سرنوشت ساز برای آبادی کشور می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه، داکتر عبدالله، شام دیروز با شماری از نخبگان کشور دیدار کرد.

وی در این دیدار، فعالیت های مدنی و فکری جوانان را از دارای نقش اساسی برای تحقق آرمان های ملت دانست.

در عین حال، نخبگان کشور سه طرح اساسی در زمینه معادن، زراعت و شهرسازی کشور را نیز به ریاست اجراییه ارائه کردند که مورد قبول داکتر عبدالله قرار گرفت.

رئیس اجراییه در رابطه با طرح های ارائه شده؛ گفت که معادن، زراعت و شهرسازی برای توسعه اقتصادی و شهری مردم افغانستان، بسیار مهم و سازنده است.

وی وعده داد که این طرح ها مورد ارزیابی همه جانبه قرار گرفته و ارزیابی خواهد شد.