مصرف 85درصدی بودجه انکشافی وزارت ها

۱۳ ثور ۱۳۹۵

13072827_986024034807172_1818502752484024267_oهرچند تا ختم سال مالی 1395 حدود هشت ماه باقی مانده است؛ اما رئیس جمهور به شماری از وزارت های سکتوری هدایت داده است تا ختم این سال مالی، 85درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان شام دیروز، چگونگی مصرف بودجه انکشافی وزارت های فواید عامه، صحت عامه، احیا و انکشاف دها، معارف، انرژی و آب و زراعت و مالداری و ریاست برشنا را مورد بررسی قرار داد.

در این جریان، رئیس جمهور به وزرا هدایت داد که تا ختم سال مالی ۱۳۹۵ حداقل ۸۵ در صد بودجه انکشافی شانرا به مصرف برسانند.

آقای غنی تائید کرد که لحاظ مصرف بودجه انکشافی سال گذشته مشکلاتی وجود داشته؛ اما امسال مردم انتظار دارند که حکومت کارهای بیشتری روی دست گیرد.

به گفته وی، مشکل ظرفیت و تدارکات در ادارات دولتی باید حل شود، زیرا مردم از حکومت کار و تحرک می خواهند و این موضوع از طریق مصرف بودجه انکشافی ممکن است.

از سویی هم، رئیس جمهور غنی به وزرای متذکره هدایت داد که تا سه روز دیگر در رابطه به تقسیم بودجه انکشافی در ولایات یک برنامه واضح ترتیب نمایند.

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، هر وزارتی که بودجه انکشافی خویش را مصرف نتواند، در نشست مشترک با وکلا، عوامل آنرا توضیح خواهد داد.

این در حالی است که همه ساله بخش کلانی از بودجه انکشافی وزارت خانه بازگشت داده شده و در شماری از ولایت ها نیز پروژه های انکشافی در نظر گرفته نمی شود.

انرژی و آب،

انکشافی،

بررسی

بودجه،

تحرک،

حکومت،

رشنا،

صحت عامه،

فواید عامه،

کار،

مالی،

مشکلاتی،

مصر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed