مرکز تخلیه مواد مخدر از بطن افتتاح شد

۲۶ سرطان ۱۳۹۸

وزارت امور داخله می گوید که با افتتاح مرکز تخلیه مواد مخدر از بطن، خروج مواد مخدر از بطن قاچاقچیان در وقت کمتر انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مرکز در معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله ایجاد و افتتاح شده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این مرکز به هدف تخلیه مواد مخدر آنعده قاچاقبرانی که در بطن های شان مواد مخدر را میخواهند به خارج از کشور انتقال دهند و سپس از سوی پولیس بازداشت میشوند، ایجاد گردیده است.

محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که قبل از این، منسوبین با طی نمودن پروسه طولانی، مواد مخدر را از بطن های قاچاقبران تخلیه مینمودند، که این امر سبب یک سلسله مشکلات گردیده بود.

به گفته وی، با ایجاد این مرکز نه تنها سهولت برای مسئولین پولیس بخش مربوطه و جلوگیری از ضیاع وقت آنان ایجاد شده، بلکه حقوق بشری مظنونین بازداشت شده نیز در این مرکز حفظ میگردد.

بر اساس معلومات وزارت داخله، این مرکز به کمک مالی موسسه UNODC به مبلغ ۱۲۰ هزار دالر امریکایی در دو بخش اناث و ذکور اعمار گردیده است.

انتقال مواد مخدر از طریق بطن، یکی از راه های پر استفاده قاچاقچیان در افغانستان است که بارها نیز گرفتار شده اند.

بطن

قاچاقچی

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.