مراکز تعلیمی و تحصیلی کشور با تکنالوژی مجهز می شوند

۲۴ اسد ۱۳۹۴

ministeryبرای مدرن و عصری شدن مراکز تحصیلی و تعلیمی افغانستان، تفاهمنامه همکاری های تکنالوژی معلوماتی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهمنامه تحت نام «نقش وزارت مخابرات و تکنالوژی در آموزش و تعلیم و تربیه» امروز (شنبه) بین وزارت های مخابرات، تحصیلات عالی و معارف افغانستان به امضا رسید.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حین امضای این تفاهمنامه، ارزش تفاهنامه را بیش از ۲۰ میلیون دالر عنوان داشت.

به گفته وی، بودجه عملی شدن این تفاهمنامه از بودجه صندوق انکشاف مخابراتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تمویل می گردد که برای وزارت معارف ۱۷.۲ میلیون دالر و برای وزارت تحصیلات عالی ۳.۷ میلیون در طی مدت پنج سال در نظر گرفته شده است.

وحیدی، هدف از این تفاهمنامه، استفاده از وسایل برقی و تکنالوژی معلوماتی در آموزش و تعلیم و تربیه است.

به گفته وی، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اتصال دانشگاه های کشور با یکدیگر و دانشگاه های بین المللی به وسیله فایبر نوری و ارائه خدمات تخنیکی در مکتب های کشور، قصد دارد سهولت های آموزشی و تحصیلی را در مراکز تعلیمی و تحصیلی فراهم نماید.

وحیدی اظهار داشت که  براساس این تفاهمنامه، وزارت مخابرات متعهد می شود تا پروژه های انکشافی معارف و تحصیلات عالی، مبتنی به توسعه استفاده از مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سهولت ویدیو کنفرانس، انترنت و انترانت رایگان مطابق نیازمندی را برای مراکز تعلیمی و تحصیلی در سراسر کشور به وجود آورده و عملی سازد.

طبق گفته های وزیر مخابرات، بعد از امضای تفاهنامه یادشده، زمینه برای دوره پرکتیک و نوآوری های دانشجویان و استادان در عرصه تکنالوژی معلوماتی نیز فراهم می شود.

در عین حال، دکتور فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی نیز گفت که این تفاهمنامه در راستای بهبود تقویت همکاری های بین وزارتی صورت گرفته است.

به گفته وی، با امضای این تفاهمنامه وزارت تحصیلات عالی متعهد است تا دانشگاه ها را با لابراتوار های تکنالوژی معلوماتی تجهیز و با انترنت و انترانت وصل نماید.

بانو مومند اظهار داشت که با عملی شدن مواد این تفاهمنامه، آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی به دانشجویان و استادان تقویت می شود، نصاب و مواد درسی دانشگاه ها بصورت تدریجی به مواد آموزشی تعاملی سمعی و بصری قابل دسترس از طریق کمپیوتر و انترنت مبدل می شود و زمینه تحصیل از راه دور نیز برای شماری از دانشجویان فراهم می گردد.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف نیز امضای این تفاهمنامه را گامی در راستای توسعه تکنالوژی معلوماتی در سراسر کشور و بهبود در دسترسی و کیفیت تعلیم و تربیه با استفاده از تکنالوژی معلوماتی خواند.

وی یادآور شد که وزارت معارف برای عملی شدن این تفاهنامه، طرح جامعی را برای استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه تهیه می کند، بخش تعلیمات کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی نصاب تعلیمی را بهتر می سازد و آموزش معیاری کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی را به شاگردان و استادان از طریق تطبیق نصاب تعلیمی فراهم می نماید.

وزیر معارف افزود که با عملی شدن این تفاهمنامه مشکلات در زمینه ارتباطات و تبادله معلومات در سیستم معارف حل می شود و همچنان مشکل تعداد اشتراک کننده گان امتحان کانکور با وارد شدن در سیستم معلومات شاگردان از جانب وزارت تحصیلات عالی بدون کدام هزینه و تلف شدن وقت حل می گردد.

گفتنی است که با عملی شدن این تفاهمنامه؛ سهولت های گسترده ای در زمینه تعلیم و تحصیل در کشور مهیا می گردد.

امضای تفاهم نامه

تاکنالوژی

مخابرات

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed