اسد ۲۴, ۱۳۹۹

مخالفت دانش با نهایی سازی تک‌ کرسی شدن حوزه ‌های انتخاباتی

معاون دوم ریاست جمهوری مخالفت خود را با نهایی سازی طرح تک کرسی شدن حوزه‌ های انتخاباتی در کشور ابراز کرده است.

افغانستان_0

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی سرور دانش با نشر خبرنامه ای از نقل وی گفته است که نهایی سازی طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، با در نظرداشت اوضاع و احوال کشور، مناسب نیست.

در خبرنامه آمده است که «تک کرسی شدن انتخابات با در نظر داشت اوضاع و احوال افغانستان از نگاه عملی، حقوقی و تخنیکی با موانع و چالش‌ های فراوانی روبرو است و تایید شدن آن نگرانی‌ ها و مشکلات فراوان را در انتخابات پیش رو به وجود می‌ آورد.»

در بخشی دیگری به نقل از معاون دوم ریاست جمهوری آمده است که با توجه به خوبی ها، این طرح از نگاه حقوقی نیز کاستی هایی دارد که در آینده آنها را مطرح خواهد کرد.

طرح قانون انتخابات در آخرین مراحل تصویب قرار دارد و این قانون از سوی کمیته‌ ای با عضویت قاضی القضات، دادستان کل، وزیر عدلیه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان اداره امور ریاست جمهوری و ریاست تقنین وزارت عدلیه، تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری بعد از بحث ‌ها و مطالعات مداوم و دقیق و همه جانبه به کابینه پیشنهاد شده و تا کنون دوبار در جلسات کابینه مورد بحث قرار گرفته است؛ اما هنوز هم آماده توشیح نشده و متن مسوده، نهایی و کامل نشده است.