ماین پاکان، آزاد شدند

n00124455-tدر نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی کهسان ولایت هرات، ۱۵ ماین پاک از چنگ آدم ربایان رها شدند.

عبدالرووف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این ماین پاکان، شام دیروز از منطقه احمد آباد ولسوالی کهسان آزاد شدند.

به گفته وی، این ماین پاکان روز جمعه گذشته از ولسوالی کهسان ربوده شده بودند.

از سویی هم، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات تاکید کرد که در بدل رهایی ماین پاکان، هیچ امتیازی به رباینده گان داده نشده است.

در همین رابطه برخی منابع امنیتی گفته اند که در عملیات آزادسازی ماین پاکان در ولسوالی گلران، دو فرمانده محلی شورشیان طالب دستگیر شده اند؛ اما احمدی در این رابطه معلومات ارائه نکرد.

این در حالی است که روز گذشته و در پیوند به این قضیه، شش تن از سوی پولیس هرات بازداشت شده است.