ماموریت یوناما برای یک سال دیگر تمدید شد

100305شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت کمک های یوناما در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده تا این نهاد کمک هایش را در بخش های مختلف ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیشب به وقت کابل در واشنگتن در مقر این سازمان برگزار شده و افغانستان در صدر برنامه های آن قرار داشت.

در این جلسه، شورای امنیت تصمیم گرفتند که ماموریت یوناما تا ماه مارچ سال ۲۰۱۷ تمدید شود.

یوناما یک نهاد نیرومند سازمان ملل متحد می باشد که می تواند در بخش های مختلف، دولت افغانستان را کمک و همکاری کند.

یوناما (UNAMA) یا هیئت کمک ‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان، یک ماموریت سیاسی است که از سوی اداره عملیات حافظ صلح ملل متحد هدایت و حمایت می ‌شود.

این سازمان، در ٢٨ مارچ ٢٠٠٢ توسط قطعنامۀ ۱۴٠۱ شواری امنیت ملل متحد، به ‌درخواست حکومت کابل و به ‌منظور کمک به‌ مردم افغانستان برای تامین صلح و توسعه پایدار، تاسیس شد.