مالیه عبوری از فضای افغانستان افزایش یافت

۵ حمل ۱۳۹۴

اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان با پخش خبرنامه‌یی از افزایش مالیه پروازهای عبوری از فضای افغانستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه‌یی که از سوی این اداره منتشر شد آمده‌ است که این تغییرات طرح‌ شده مورد تایید رییس جمهور قرار گرفته‌ است.

بر بنیاد این تغییرات، مالیۀ پروازهای عبوری از فضای افغانستان از چهارصد دالر امریکایی به پنج‌صد افزایش یافته و هدف از آن تامین منابع مالی پس از کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان گفته شده‌است.

در گذشته هر هواپیمایی که از فضای افغانستان می‌گذشت چهارصد دالر باید مالیه می‌پرداخت اما با ایجاد تغییرات در اول اپریل سال جاری میلادی صد دالری امریکایی در آن افزایش آمده‌ است.

ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که روزانه ۲۰۰ تا ۲۳۰ پرواز عبوری از فضای افغانستان ثبت می‌شود و مالیۀ این پروازها بخش عمدۀ فواید این اداره را تشکیل می‌دهد و سالانه ملیون‌ها دالر از این آدرس به خزانۀ دولت اضافه می‌شود.

این اداره همچنان می‌افزاید که عواید مالی هوانوردی از یک‌سال به این‌طرف به دلیل افزایش خدمات بهتر ترانسپورتی و ۲۴ساعته شدن فعالیت فرودگاه حامد کرزی، ۲۵ درصد افزایش یافته‌است.

افزایش،

افغانستان،

عبوری،

مالیه،

هوانوردی

هوایی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed