لغو کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ها

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای را ملغی کرده و کمسیون تازه ای را ایجاد کرده است.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای را ملغی کرده و کمسیون تازه ای را ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک منبع از وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که وزیر اطلاعات و فرهنگ کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای را به دلیل مشکلات قانونی و اعتراضات نهادهای رسانه ای و روزنامه نگاران ملغی کرده و کمسیون جدیدی را به نام کمسیون هماهنگی رسانه ها ایجاد کرده است.

به گفته این منبع کمسیون هماهنگی رسانه ها تا زمان تشکیل کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای فعالیت می کند و پس از تشکیل کمسیون بررسی تخطی های رسانه ای دوباره ملغی می گردد.

گفته میشود کمسیون هماهنگی رسانه ها نیز تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت می کند.

این کمسیون از نمایندگان نهادهای رسانه ای، روزنامه نگاران و با مشوره کمیته های فرهنگی مشرانوجرگه و ولسی جرگه تشکیل خواهد شد.