قرار داد ساخت بند آب «بخش آباد» ولایت فراه امضا شد

13413496_1011674762242099_3307750828707118404_nقرارداد ساخت بند آب «بخش آباد» ولایت فراه «توسط علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب و «کاتیلو سیلیتو» رئیس شرکت هایدرو آرک ایتالیا امروز (۲۶ جوزا) در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار داد ساخت بند «بخش آباد» ولایت فراه در غرب کشور به ارزش۴,۴۸۳ میلیون دالر امریکایی از بودجه انکشافی دولت، در حضور رئیس جمهورغنی به امضا رسید.

وزیر انرژی و آب می گوبد که برای انکشاف منابع آب افغانستان نیازمند شروع جدید هستیم که گام های مشخص، پرشتاب و بدون ترس برداشته شود که گام های اولیه به هدایت رئیس جمهور برداشته شده است.

علی احمد عثمانی ضمن معلومات در باره بند بخش آباد گفت که مقدمات تحقق وعده های حکومت به زمان نیاز دارد و باید آنرا تحمل نمائیم، اما مصمم برای تحقق وعده های خود در حد امکانات و توانایی های دست داشته هستیم. وی افزود که آب گنجینه مشترک نسل ما و نسل های آینده است و رسالت ما این است که آب خود را مدیریت کنیم.

عثمانی خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۲ قرارداد دیزان تفصیلی بند بخش آباد با کمپنی پاکستانی از طریق وزارت انرژی و آب به امضا رسید، اما انجام کار به کندی صورت گرفت و رضایت بخش نبود و به همین جهت این قرارداد از طریق کمیسیون تدارکات ملی فسخ گردید.

وزیر انرژی و آب خطاب به تمام شرکت ها و کمپنی های که در افغانستان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، گفت: ما با وجودیکه از هر ظرفیت که وارد کشور می شود، استقبال می کنیم اما حرکت بطی را قبول نداریم، یا باید پروژه ها به سرعت و کیفیت لازم انجام شوند و یا فسخ و متوقف گردند و مجدداً قرارداد صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از آب و خاک گفت: همانطوریکه ما باید در حفظ خاک و تمامیت ارضی کشور توجه داشته باشیم، در مهار آب ها و حفظ منافع آبی نیز توجه صورت گیرد.

همچنین «کاتیلو سیلیتو» رئیس شرکت هایدرو آرک ایتالیایی گفت که برای ما جای خرسندی و افتخار است که این قرارداد مهم را به امضا رسانیدم.

وی مدیریت آب را از علایم خوب حکومتداری دانسته گفت که امیدوارم پروژه مذکور را به خوبی به پایه اکمال برسانیم.