قراردادهایی به ارزش ۵ میلیارد افغانی تائید شد

mly_tdrkhtکمیسیون تدارکات ملی ۵۰ قرارداد به ارزش ۵ میلیارد افغانی را بخش های مختلف تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، جلسه کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز (۱۳جدی) برگزار شد.

در این جلسه، ۵۰ قرارداد به ارزش مجموعی ۵ میلیارد افغانی منظور گردید، که شامل دیزاین و ساختمان سب استیشن برق دشت الوان پلخمری، اعمار شبکه آب رسانی شهر چاریکار، قیرریزی سرک چهارراه قلعه نجارای شهر کابل، حفظ و مراقبت تاسیسات فرماندهی های پولیس وزارت امور داخله و مواد محروقاتی وزارت دفاع ملی می باشد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنین قراردادهای تدارک مواد غذایی، ادویه، البسه و ترانسپورت مورد ضرورت خوابگاه و مرکز هزار بستر تداوی معتادین را که از جانب وزارت صحت عامه پیشنهاد گردیده بود، مورد تصویب قرارداد.

رئیس جمهورغنی بعد از تائید این قراردادها گفت که قراردادهای سب استیشن برق دشت الوان پلخمری و شبکه آبرسانی شهر چاریکار با اهمیت است و افغانستان طی چند سال آینده از لحاظ انرژی از تورید به تولید و صادرات خواهد رسید.

رئیس جمهور یکبار دیگر بر استفاده از تولیدات داخلی در قراردادهای ملی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که حکومت در پی ایجاد فرصت های کار برای مردم می باشد و استفاده از تولیدات داخلی از طریق تدارکات عامه بستر مناسب کاریابی و رشد متشبثین داخلی است.