قانون اساسی افغانستان در سطح بهترین قوانین دنیا قرار دارد

۱۶ جدی ۱۳۹۴

غنی 11محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به مناسبت هفته ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی کشوربا صدور پیامی گفته است که قانون اساسی کشورمان از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترين قوانين اساسی دنيا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پیام رئیس جمهور آمده است که در ماه جدی ۱۳۸۲، ما بحيث يك ملت آزاد و متمدن توانستيم در پرتو ارزش های اسلامی و ملی، واقعيت های اجتماعی و تجارب گذشته، مهمترين سند روابط سياسی و حقوقی خود يعنی قانون اساسی را تصويب و از اين راه چارچوب و راهكار روشنی براي ديگر قوانين ايجاد كنيم.

در ادامه پیام گفته شده که ما پس از دست به گريبان بودن با سالها جنگ تحميل شده و درگيری های داخلی سرانجام توانستيم، صاحب اين قانون اساسی شويم. رسيدن به چنين سند مشتركی كه طرف های سياسی مختلف بر آن رضايت و اجماع داشته باشند، كار آسانی نبوده است.

رئیس جمهوری غنی گفته است که از اين رو لازم است نقش و اهميت اين وثيقه ی مقدس را برای تأمين وفاق ملی از ياد نبريم و بر ارزش آن هميشه واقف باشيم.

او افزود است که خوشبختانه قانون اساسی ما از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترين قوانين اساسی دنيا قرار دارد و اين دليل ديگری است كه ما بايد از قانون اساسی خود با افتخار و سربلندی تجليل كنيم و به جايگاه بلند اين وثيقه ی ملی آگاه باشيم.

وی تاکید کرد که لازم است تا جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، علمای دينی و مراكز علمی تنها به تجليل سالروز تصويب آن بسنده نكنند، بلكه در مناسبت ها و فرصت های گوناگون ارزش اين وثيقه ی ملی را واضح بسازند و جامعه را از حقوق و وجايب آن با خبر كنند.

افغانستان برای نخستين بار در زمان شاه امان الله به معنای امروز صاحب قانون اساسی شد، پس از آن ما چندين بار ديگر، قوانين اساسی داشته ايم، اما بدبختانه هر بار آن قوانين اساسی در اثر انقطاع سياسی در نيمه ی راه ماند و به جايی نرسيد.

اشرف غنی گفت ما بايد با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آينده به هيچكس اجازه ندهيم كه بخاطر منافع شخصی يا گروهی بر خلاف قانون اساسی اقدام كند و نظام سياسی و حقوقی ما را قربانی هوس های خود بسازد.

رئیس جمهور در اخیر افزوده که هر قانون اساسی بر اساس نيازهای جديد جامعه می تواند اصلاح  و تكميل شود، اما اصلاح اِلزاماً بايد در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم يابد و احترام به قانون اساسی در حقيقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش های اسلامی، ملی و انسانی است.

1382

اساسی

اشرف

افغانستان

غنی

قانون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed