اسد ۲۱, ۱۳۹۹

فیصله نامه اجلاس شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان

بسم الله الرحمٰن الرحیم

ان الله یأمرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها

– با توجه به شرایط دشوار سیاسى امنیتى کشور وروند غیر قانونى ایجاد شده در اجراءات حکومت وحدت ملى

– با درک آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملى و فاصله بین حکومت ومردم ، وجریانهاى سیاسى

– بمنظور جلو گیرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سیاسى واعاده اعتماد ملى قرار شد که اجلاسى براى تبیین راهکار آینده ، از مسؤلین وجریانهاى مؤثر همسو دایر وتصامیم مقتضى اتخاذ گردد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این اجلاس که به اشتراک هیأت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان ، جمعیت اسلامى افغانستان وجنبش ملى اسلامى افغانستان تدویر یافت موارد آتى به تصویب رسید.

این اجلاس با حضور استاد محمدمحقق معاون ریاست اجرایی و رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و‌ رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی در ترکیه انجام شد.

(الف) براى مدیریت بحران فعلى کشور وارائه راهکار هاى بعدى شورایى متشکل از رهبران طراز اول جریان هاى یاد شده تحت نام ( شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان ) تشکیل میگردد.

( ب ) تعداد اعضاى شوراى عالى ایتلاف براى فعلاً ( ٣٠ ) نفر که از هرجریان ده نفر و در آینده قابل توسعه میباشد

(ج ) اتحاد ویا همکارى با ایتلافها وجریانهاى سیاسى مؤثر دیگر کشور با مشورت وتفاهم شوراى عالى ایتلاف تصویب میگردد

( د) شوراى عالى ایتلاف براى پیشبرد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) کمیته ویک بورد سخنگویان ویک دفتر مرکزى در کابل ایجاد مینماید

کمیته هاى هشتگانه

(١) کمیته اجراات سیاسى و روابط بین المللى
(٢) کمیته روابط با جریانهاى سیاسى داخلى وامور استراتژیک
(٣) کمیته امنیتى و مدیریت بحران
(۴) کمیته فرهنگى و امور رسانه ها
(۵) کمیته مالى و ادارى
(۶) کمیته حقوقى وامور زنان
(٧) کمیته امور علماء وروحانیون
(٨) کمیته امور جوانان ومحصلین

در راس هریک از کمیته هاى هشت گانه یک نفر از اعضاى شوراى عالى ایفاى وظیفه میکند

اعضاى بورد سخنگویان مواضع سیاسى شوراى عالى را انعکاس میدهند

دفتر مرکزى امور مربوط به شوراى عالى وکمیته هاى هشتگانه و بورد سخنگویان را تنظیم و مدیریت میکند .

اولویت هاى اساسى شوراى عالى ائتلاف

(١) باز گرداندن اعتماد ملى بین اطراف وجهت هاى سیاسى داخل حکومت و جهت هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور

(٢) تلاش براى تقویه نیروهاى دفاعى کشور جهت مقابله مؤثر در برابر جریانهاى تروریستى وجنگ طلب

(٣) حمایت مؤثر از پروسه صلح وثبات در کشور

(۴) با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع الجیش اردو و نیروهاى امنیتى کشور و سرایت جنگها در طى یک سال اخیر به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنیتى وادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب کشور

(۵) حمایت از تطبیق کامل مندرجات توافق نامه حکومت وحدت ملى ، بین تیم تحول وتداوم وتیم اصلاحات و همگرایى

(۶) تلاش براى اعاده صلاحیت هاى معاون اول ریاست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشکیلات اساسى مصوبه پارلمان کشور واجراء صلاحیتهاى رییس ومعاونین ریاست اجرائیه مطابق چار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى

(٧) تلاش براى غیر متمرکز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارتخانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انکشافى ، صلاحیتهاى اجرائیوى به ولایات در روشنایى ماده ١٣٧ قانون اساسى کشور

(٨) تلاش براى تطبیق انکشاف متوازن وتامین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى ودفاعى وامور ملکى

(٩) یکى از نقایص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است که در حکومت وحدت ملى نیز این نقیصه رفع نگردید و در گزینش کمیشنران ودار الانشاء انتخابات و نیز کمیسیون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حکومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى کافى صورت نگرفته وابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ایتلاف ضمن تأکید بر بر گذارى به موقع انتخابات ریاست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولایتى و ولسوالى و شهرداریها ، در جهت اصلاح تعیینات نهاد هاى فوق الذکر طرحهاى خویش را ارائه مینماید.

(١٠) حمایت از اعلامیه رهبرى جمعیت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩۶

(١١) با توجه به ناکامى ارگانهاى امنیتى ودفاعى در امر تأمین امنیت سراسرى ومهار گروه هاى تروریستى ، کوشش بعمل میاید که تغییرات اساسى در این ارگانها رونما گردد

( ١٢) تامین حقوق سیاسى و شهروندى وآزادیهاى مدنى مردم و آزادى بیان ، واندیشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى کشور

مطالبات شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان

مطالبات از جامعه جهانى

(١) با توجه به این که افراطیت وتفکر تکفیرى دشمن انسانیت است ، از جامعه جهانى میخواهیم که در برابر تروریزم بین المللى وافراطیون مواضع شان را توحید کنند وهرگونه تقسیم تروریزم به خوب وبد ، در راستاى منافع کوتاه مدت ویا دراز مدت کشورهاى بخصوص ، اوضاع را بد تر نموده وغیر قابل کنترل میسازد.

(٢) سیاست سنتى وتاریخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى کامل در منازعات بین المللى ومنطقه اى و همکارى و دوستى با همه کشور هاى جهان بر اساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امریکا ومتحدین شان وروسیه ومتفقین شان میخواهیم که با رعایت این اصل واحترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنیت جهانى و مهار تروریزم بین المللى بامردم افغانستان همکارى نمایند.

مطالبات از حکومت وحدت ملى و اداره ریاست جمهورى

(١) قانون شکنى ، اقدامات فرا قانونى ، اعمال سلیقه هاى شخصى از سوى رییس جمهور ، مداخله واجراءات غیر قانونى از جانب مشاورین ریاست جمهورى در وزارتها ونهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزراء وروئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج وپاشیدگى سوق داده ، فلهذا از رییس جمهور محمد اشرف غنى میخواهیم که تمامى اقدامات فراقانونى خویش را متوقف نموده وبه قانون اساسى کشور وصلاحیتهاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.

(٢) مبناى مشروعیت حکومت وحدت ملى انتخابات وراى مردم و چهار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى بوده ، لذا از رییس جمهور غنى میخواهیم که هردو پایه مشروعیت نظام را حفظ و مشارکت تیم اصلاحات و صلاحیت معاون اول ریاست جمهورى را در روشنایى قانون اساسى وصلاحیت معاونین ریاست اجرائیه را در چار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى تسجیل نموده واحترام بگذارد.

(٣) تامین امنیت سر تاسرى پایه همه برنامه هاى انکشافى وانتخابات هاى آینده هست ولى متاسفانه نه تنها امنیت در جنوب وشرق وغرب تامین نشد که طى یکسال اخیر جنگ تمام عیار در ولایات شمال وشمال شرق از فاریاب تا بدخشان گسترش یافت ، فلهذا از رییس جمهور میطلبیم که به طرح هاى اعضاى شوراى امنیت ملى گوش داده وآن را عملى نماید ، تنها با چند نفر معین ، مورد اعتماد نهاد ریاست جمهورى و بیخبر از اوضاع سیاسى امنیتى، کشور اداره نمیشود.

(۴) انتخابات حق مشترک همه طرفها ى سیاسى ومشارکت در ساختار اداره ملکى حق همه مردم است ودر تعین کمیسونهاى انتخابات واصلاحات ادارى با همه طرفها مشورت نشده فلهذا از رییس جمهور میخواهیم که باید در تعیینات آن تجدید نظر صورت گیرد در غیر إن اعتماد مردم به دونهاد یاد شده اعاده نخواهد شد.

(۵) ناکامى مسؤلان دفاعى و امنیتى در مهار نا امنی ها در سراسر کشور بر همه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رییس جمهور اشرف غنى میخواهیم که تغییرات بنیادى را در مدیریت نیروهاى دفاعى و امنیتى بمیان بیاورد.

(۶) رسیدگى درست و کافى به خانواده هاى شهداء و قربانیان جنگ اعم از ملکى و نظامى رعایت عدالت و شفافیت در بررسى دوسیه زندانیان

(۶) بررسى عادلانه شفاف وبیطرفانه حادثه ولسوالى غرماج ، سوء قصد علیه جان معاون اول ریاست جمهورى که درجریان آن ۵۴ نفر شهید و ٩٢ نفر دیگر زخمى گردید ، توسط یک هیأت با صلاحیت حقیقت یاب باید صورت گیرد .

(٧) از حکومت و رئیس جمهور میخواهیم که عاملین بر خورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩۶ وپلان انتحارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزد یار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را را شناسایى و به پنجه قانون بسپارند و نیز بررسى بیطرفانه محاصره غیر قانونیى اقامتگاه معاون اول ریاست جمهورى در کابل.

( ٨ ) از حکومت ورییس جمهور میخواهیم که عاملین برخورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩۶ وپلان انتخارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزد یار وحوادث بعدى آن وحادثه مسجد جامع الزهراء را شناسایى وبه پنجه قانون بسپارند .

خواست از مردم خوب و همیشه در صحنه و جریانهاى سیاسى

(١) با توجه به آنچه که فوقاً تذکر رفت براى نجات کشور ازبحران کنونى واعاده ثبات واعتماد ملى ، شوراى عالى ایتلاف به عنوان زبان سیاسى مردم خویش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزیز میخواهیم که یک پارچه ومتحد از شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان پشتیبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف یاد شده کمک نمایید.

(٢) از ائتلافها، احزاب سیاسى، جریانها و جهت ها ى سیاسى کشور متمنى هستیم که با ما در جهت نجات کشور از بحرانهاى امنیتى ، سیاسى و اعتماد ملى همسو گردیده ودر جهت غنامندى طرحها همکارى نمایند.

شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان

١٠ سرطان ١٣٩۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *