فنلند خواهان امضای تفاهم نامه مهاجرین با افغانستان شد

13087126_1090085451037491_8999111135820562305_oمقام های فنلند خواهان امضای تفاهم نامه برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغانستان با کابل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور مهاجرین از سفر معاون وزیر امور داخله فنلند به کابل خبر داده و گفته است که بانو پاروی نیرگ، صبح امروز با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان دیدار کرده است.

در این دیدار، طرفین در مورد تفاهم نامه دوجانبه و وضعیت مهاجرین افغانستان حاضر در فنلند گفتگو کرده و معاون وزارت امور داخله این کشور خواهان امضای تفاهم نامه بازگشت داوطلبانه پناهجویان شده است.

خبرنامه وزارت مهاجرین آورده است که بانو نیرگ، متن پیشنهادی مسوده تفاهم نامه بازگشت داوطلبانه پناهجویان را نیز به عالمی بلخی ارائه کرده است.

از سوی هم، سید حسین عالمی بلخی مبنی بر خواست حکومت فنلند، حضور سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)  و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR)  را در مذاکرات و تفاهم نامه الزامی دانسته و از این کشور خواهان همکاری در ادغام مجدد بازگشت کنندگان برای جلوگیری از مهاجرت دوباره شده و خواسته است که این موارد در تفاهم نامه گنجانده شود.

به گفته عالمی بلخی، تفاهم نامه با کشورها باید در روشنایی چتر جامع با اتحادیه اروپا تهیه شود.

با این حال، وزیر مهاجرین و عودت کننده گان از بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور استقبال کرده است.

این در حالی است که در سال های جاری، شمار زیادی از شهروندان کشور بنا به دلایلی از جمله ناامنی و بیکاری کشور را ترک کرده و خود را به کشورهای اروپایی رساندند.