فساد اداری، یکی از منابع ظهور هراس افگنی

150202102134_norulhaq-olumi.640وزیر امور داخله می گوید که فساد اداری در کنار کشورهایی که هراس افگنان را تربیه، تجهیز و تمویل می کند، یکی از منابع ظهور هراس افگنان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست هماهنگی مبارزه با فساد بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۲۷عقرب) در وزارت امور داخله برگزار شد.

نورالحق علومی، وزیر امور داخله اظهار داشت که یکی از اولویت های کاری شان مبارزه با فساد در وزارت امور داخله است.

وی با اشاره به هراس افگنان و منابعی که آنها را تمویل، تجهیز و تربیه می کنند، اظهار داشت که فساد اداری نیز یکی از منابع ظهور هراس افگنان است.

به گفته وی، در ابتدا باید اصلاح را از خود آغاز کنند و بعد از آن و با استفاده از دستاوردهای آن، بتوانند مبارزه با فساد را در جامعه نیز تطبیق کنند.

علومی افزود :«هیچ قانون، لوایح و طرزالعملی به کار نمی افتد و جامه عمل نمی پوشد، مگر اینکه از سوی مجریان قانون کنترول و تعقیب نشوند و اگر تعقیب نشوند، خود را فریب دادیم.»

وزیر امور داخله تصریح کرد که کوشش می شود تا در راه مبارزه با فساد اداری، گام های عملی و محکم برداشته شود و بعد از آن، این مبارزه با جامعه کشانده شود.

منبع با بیان اینکه مبارزه آنها با فساد اداری دوام خواهد داشت، افزود که در این راه به کمک جامعه جهانی نیاز است.

از سوی دیگر، وزیر امور داخله می گوید که طرزالعمل برای پولیس محلی باید ایجاد شود تا رفتار، کردار و اعمال پولیس محلی امروز با پولیس محلی دیروز تفاوت داشته باشد.