فرمان تقنینی سرپرستی بازهم رد شد

۷ جدی ۱۳۹۴

n00041949-bمجلس نماینده گان یک بار دیگر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ادامه سرپرستی تمام نهادهای دولتی رای رد داده و از رئیس جمهور خواست تا به خانه ملت احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان تقنینی برای سرپرستی اداره های دولتی در حدود یک ماه پیش از سوی مجلس رد شده بود که با تعدیلاتی از جمله استثنا قایل شدن برای ارگان های امنیتی دوباره به مجلس فرستاده شده بود.

مجلس نیز امروز (۷جدی) این فرمان را که با اختلاف در کمیسیون مشترک مجلس و سنا روبرو شده بود، با دو ثلث اعضا به رایگیری گذاشت که با اکثریت آرا دوباره رد شد.

اعضای مجلس معتقد بودند که بین هیچ نهاد دولتی نباید استثنا باشد و هیچ سرپرستی بیشتر از دو ماه اجازه رهبری هیچ نهادی را ندارد که این امر شامل ارگان های امنیتی نیز می شود.

این فرمان با ۱۶۷ کارت سبز و ۷ کارت سرخ، رد شد.

در پایان، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس از رئیس جمهور خواست تا ضمن احترام به خانه ملت، به قانون سرپرستی در وزارت دفاع خاتمه داده و به زودی وزیر مشخص و کارآمد را برای این وزارت و ریاست امنیت ملی به مجلس معرفی کند.

همچنین وی از رئیس جمهور خواست تا برای پست دادستانی کل نیز شخص با اعتمادی را معرفی کند تا به زودی دولت قانونمند شود.

این در حالی است که تا حال، مجلس نماینده گان هشت فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرده است.

تقنینی،

رئیس جمهور،

سرپرستی،

فرمان،

قانون،

وزارت دفاع،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed