فراغت ۱۳۸ تن از افسران ارتش ملی پس یک دوره آموزشی

دفاعوزارت دفاع ملی افغانستان فراغت ۱۳۸ تن از افسران ارتش ملی کشور را پس از یک دوره آموزشی جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پانزده همین دور از فراغت افسران ارتش ملی افغانستان ” قوای خاص” است که در بخش های رهبریت، کشف، انجینری، صحی، تخینک سلاح، روابط ملکی ونظامی و همچنین در بخش مبارزه تن به تن، محاصره وتلاشی آموزش دیده اند.

مراسم فراغت این افسران با حضور تورنجنرال ارکانحرب سیدعبدالکریم قوماندان فرقه عملیات خاص، بریدجنرال بسم الله «وزیری» درستیزوال فرقه دگروال عبدالجبار «وفا» و قوماندان مکتب عالی کوماندو ومهمانان داخلی وخارجی در کابل برگزار شد.

دگرمن غلام حضرت “وردگ” قوماندان تعلیمات قوای خاص گزارش مفصل دوره آموزش افسران را ارایه نموده گفت: در این دوره آموزشی ( ۲)افسر،( ۱۰۵) افسران بریدمل و( ۳۱ ) تن سربازاشتراک داشتند.