دوسیه زندانیان زن در محبس بادام باغ کابل بررسی می شود

زنان زندانیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشور با صدور حکمی به دادگاه عالی کشور دستور داده است که دوسیه های زنداینان زن در محبس بادام باغ کابل و شکایات متهمین  در این زندان را بررسی و به آن رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیامه، رئیس جمهورکشور دو هفته قبل به زندان زنانه بادام باغ کابل رفت و وضعیت محبوسین زنان را در این زندان از نزدیک بررسی نمود.

در همین حال آقای غنی در مورد رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین در زندان زنانه بادام کابل به دادگاه عالی کشور (ستره محکمه) دستور داده تا در این مورد هیئتی را توظیف و نتیجه آن بررسی آن را به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.