سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

روز چهارشنبه گذشته دفتر رياست جمهوري افغانستان بيانيه اي را منتشر كرد. در اين بيانيه گفته شده كه رييس جمهور اشرف غني به نمايندگي از طرف دولت افغانستان از كمپين عربستان سعودي و ائتلاف نظامي براي مبارزه با هوسيتي ها در يمن حمايت مي كند.

به گزارش خبرگزاری خاوریمانه،  پتر گانچاروف تحليل گر مسايل افغانستان مي گويد كه تصميم دولت افغانستان براي حمايت از رياض در مقابله با هوسيتي ها در يمن، از مدتها قبل اتخاذ شده است .

وي در ادامه توضيح مي دهد: «اشرف غني اين تصميم را در جريان سه ديدار خود از عربستان سعودي اتخاذ كرده و بر مبناي سياستي است كه اشرف غني در رابطه با عربستان سعودي و پاكستان تدوين نموده. اين خط مشي سياسي از نظر اشرف غني يك اولويت براي افغانستان كنوني است و دلايلي براي اين كار وجود دارد».

مشكل اصلي افغانستان يعني وجود طالبان همچون قبل وجود دارد. ايجاد صلح و امنيت در كشور به حل اين مشكل وابسته است. و در نهايت، احياي اقتصادي كشور در پي عواملي همچون صلح و امنيت حاصل مي شود. حل مشكل طالبان فقط از عهده عربستان سعودي برمي آيد زيرا اين كشور داعش را حمايت مالي مي كند و پاكستان نيز سازماندهي كننده غيرمستقيم طالبان است .

اشرف غني انتخاب ديگري ندارد و فقط مجبور به معامله و توافق با رياض است. در حقيقت، آنها بايد طالبان را سرميز مذاكره بنشانند و اشرف غني از ائتلاف آنها در يمن حمايت به عمل آورد .

با اين حال در كابل نسبت به ارسال سربازان افغان به عربستان سعودي ترديد دارند. به عنوان مثال، سيد اسحاق گيلاني سياست پرداز معروف افغان معتقد است كه اعزام سربازان افغان به يمن تا حدي غيرممكن است.

وي در ادامه توضيح مي دهد: «لازم به يادآوري است كه مردم افغان، قبل از هر چيز مسلمان هستند و براي ما دفاع از حرمين شريفين يك وظيفه است، اما اين در صورتي است كه عربستان سعودي در شرايط جنگ با ديگر دول قرار بگيرد. اگر صحبت از درگيري هاي داخلي در كشورهاي ثالث باشد، آنوقت حضور ما به نفعمان نيست.

اگر دولت افغانستان بخواهد نيروهايش را به نقطه ديگر اعزام كند، شرايط به گونه ديگر خواهد بود… حدود سي و يكي دو روز پيش در استان زابل در جاده قندهار — كابل نزديك به سي شهروند ما را ربودند و دولت تا كنون نتوانسته آنها را پيدا كند. به همين خاطر، اعزام نيروها به عربستان سعودي براي مبارزه با هوسيتي ها در يمن معني ندارد. اين كار براي ما گران تمام مي شود.

در افغانستان درگيري و جنگ همچنان ادامه دارد. در خصوص يمن نيز اميدوارم كه جنگ بين مسلمانان هرچه سريعتر تمام مي شود و يمني ها خودشان سرنوشتشان را تعيين خواهند كرد .

پتر گانچاروف در ادامه مي گويد كه اسحاق گيلاني از بي طرفي در حمايت افغانستان از عربستان سعودي سخن مي گويد. وي مي گويد كه دولت و مردم مسلمان افغانستان روابط عميق تاريخي و ديني با كشور عربستان سعودي داشته و دفاع از سرزمين مقدس حرمين شريفين را وظيفه هر مسلمان مي دانند. از همين رو، در دفاع از سرزمين مقدس حرمين شريفين با تمام نيرو در كنار دولت و مردم برادر و مسلمان كشور عربستان سعودي، در صورت بروز هر نوع تهديد حضور خواهند داشت .

معمولا افغان ها در چنين شرايطي، خود را موظف به هيچ كاري نمي دانند. اما آيا رياض از اين حمايت كابل در كلام راضي خواهد شد؟ براي عربستان سعودي مهم نيست كه اشرف غني چند سرباز اعزام مي كند و آيا آنها مبارزه خواهند كرد يا خير. براي عربستان سعودي فقط اين مساله مهم است كه افغانستان در ائتلاف حضور فيزيكي داشته باشد و دليل آن واضح است. قطعا دليل، وجود ايران است !

اگر افغانستان به صورت رسمي وارد اين ائتلاف شود، آنوقت شرايط مشروعيت پيدا مي كند و اين مساله زماني كه ايران بخواهد با عربستان سعودي در يمن مقابله كند، يك برگ برنده خواهد بود.

بايد اعتراف كرد كه بيانيه افغانستان يك انتخاب سخت براي رييس جمهور افغانستان بوده. انتخابي به نفع صلح، اما صدمه زدن به روابط حسن همجواري. اما بايد ديد كه رياض و پاكستان تا چه اندازه به قول خود براي نشاندن طالبان سر ميز مذاكرات عمل مي كنند. بعيد است نمونه چنين اتفاقي را در تاريخ افغانستان پيدا كنيم.