عاملین قتل رخشانه تحت پیگرد پولیس

رخشانه غوریوزیر امور داخله سنگسار رخشانه را یک عمل غیرانسانی دانسته و به موظفین پولیس ولایت غور دستور جدی برای پیگرد عاملین این رویداد داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرنامه امروز (چهارشنبه ۱۳عقرب) وزارت امور داخله، سنگسار رخشانه ۱۹ ساله در شهر فیروزکوه ولایت غور یک حادثه تکاندهنده بوده است.

خبرنامه می افزاید که حادثه تکاندهنده سنگسار یک دختر ۱۹ ساله در ولایت غور به دست طالبان یک عمل غیر انسانی و در مغایرت با تمام ارزش های انسانی، موازین حقوق بشری و کرامت انسانی بوده است.

به نقل از خبرنامه، چند روز پیش، طالبان در منطقه غَلمین از توابع دور افتاده مرکز ولایت غور، یک دختر ۱۹ ساله را به اتهام فرار از منزل سنگسار نموده است.

بر اساس معلومات خبرنامه ،نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور، به پولیس ولایت غور دستور داده است تا هرچه زودتر در قسمت بازداشت عاملین این رویداد اقدام نموده و آنان را به پنجه قانون بسپارند.

سنگسار رخشانه و دُره زدن پسری که گویا رخشانه را از خانه فرار داده است، واکنش های ارگان ها و نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی را به دنبال داشت.

Author