اسد ۱۵, ۱۳۹۹

عالمی بلخی با وزیر امور داخله ایران در کابل دیدار کرد

11988212_1629155944029054_5514090701229688395_nعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی ایران  با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در کابل دیدار و در رابطه به مهاجرین افغان در ایران صحبت نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران،روز پنجشنبه به منظور نشست در ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای ” ریکا ” وارد کابل شده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با وزیرداخله ایران در رابطه به مسایل مربوط به مهاجرین افغان در ایران بحث و گفتگو نمود.

در این دیدار هر دو جانب در رابطه به اجرایی شدن موافقتنامه سه جانبه افغانستان ، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که چندی قبل در رابطه به قانونمند شدن افغا نهای فاقد مدرک مقیم ایران  به امضا رسیده بود ، تاکید نمودند و قرار شد یک تیم تخنیکی هردو جانب در این زمینه کار خود را عملا آغاز نماید .

همچنان در این دیدار وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزیر کشور ایران در رابطه به قانونمند شدن افغانهای فاقد مدرک در ایران صحبت نمودند و قرار شد تیم کارشناسی هر دو کشور سر از فردا طرح مشترک را برای ثبت و راجستر شدن افغانهای فاقد مدرک آغاز و دیدگاه مشترک را در این زمینه مهیا بسازند .

هردو جانب تعهد نمودند که مذاکرات دوامدار افغانستان و ایران در رابطه به مسایل مربوط به مهاجرت و هماهنگی نظرات هر دو کشور در این عرصه  ادامه  داشته باشد.

وزیر امورداخله جمهوری اسلامی ایران در ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای نیز اشتراک کرد.

قابل یادآوریست که چندی قبل میان  افغانستان و ایران در رابطه قانونمند شدن افغانهای فاقد مدرک در ایران تفاهمنامه به امضا رسیده بود .