طرح بودجه به مجلس نماینده گان رسید

۴ قوس ۱۳۹۴

PARLAMAN-21طرح بودجه کشور برای سال آینده مالی، از سوی وزیر مالیه به مجلس نماینده گان سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح بودجه سال مالی ۱۳۸۵، در حدود ۴۶۲ میلیارد افغانی را پوشش می دهد که امروز (چهارشنبه ۴عقرب) از سوی وزیر مالیه به مجلس اهدا شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در معرفی این طرح اظهار داشت که با توجه به خروج نیروهای خارجی و مشکلات اقتصادی، حکومت وحدت ملی از بابت بودجه، ضربات جدی ندیده است.

به گفته وی، در بودجه سال ۱۳۹۵ برای بودجه عادی مبلغ، ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی و برای بودجه توسعوی نیز مبلغ ١٧٨.٥ میلیارد افغانی اختصاص یافته است که نسبت به بودجه سال جارى مالى، ۶ درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

بر اساس اظهارات وزیر مالیه، پنجاه درصد بودجه عادى و ٨٩ درصد بودجه انکشافى، از منابع خارجى تمويل مى شود.

طرح بودجه سال ۱۳۹۵، در تاریخ ١٧ عقرب به مشرانوجرگه ارايه شده بود و اين طرح با ارائه پيشنهادهای سناتوران، به ولسى جرگه فرستاده شد.

در حالی که سال مالی افغانستان از ابتدای ماه جدی هر سال آغاز می شود؛ طرح بودجه بعد از تائید مجلس سنا، بعد از تاييد مجلس نماینده گان، حکم اجرايى پیدا می کند.

بودجه،

پشنهادی

تمویل،

حکیمی،

سناتوران،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed