طالبان مسلح طعمه ماین خودشان شدند

وزارت امور داخلههفت طالب مسلح در نتیجه انفجار ماین دست ساخته خودشان، در ولایت لوگر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله می گوید که این رویداد شب گذشته شب هنگامی در منطقه دادوخیل شهر پل علم، رویداد که طالبان مسلح در حال ساخت ماین بودند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که در این انفجار هفت طالب مسلح به شمول یک فرمانده مهم آنان بنام عبدالرووف کشته شد.

وزارت داخله می گوید که این گروه در طراحی و سازماندهی اکثریت حملات به ویژه جاسازی ماین های کنار جاده در ولایت لوگر سهم فعال داشت.