ضرورت به بسیج منابع برای تامین امنیت و ثبات افغانستان

12508804_923496381059938_9108182835590987894_nاتحادیه اروپا بر ضرورت بسیج منابع برای تامین امنیت، ثبات و انکشاف افغانستان در چهار سال آینده تاکید می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی شام دیروز (۲دلو) با فدریکا موگرینی، مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا در سوئیس دیدار کرد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار، هر دو طرف روی فرصت های مناسب بخاطر آمادگی های کنفرانس وزرا در تاریخ ۱۳ و ۱۴ میزان ۱۳۹۵ در بروکسل و نشست ناتو در ماه جولای، بحث صورت گرفت.

در این دیدار بر ضرورت بسیج منابع جهت تأمین امنیت، ثبات و انکشاف افغانستان براى حداقل چهار سال آینده تأکید شد، تا از این طریق افغانستان به پیشرفت و اصلاحات لازم و ایجاد زیربناهاى اقتصادی مؤثر دست یاید.

فدریکا موگرینی مسؤل روابط خارجی اتحادیۀ اروپا از تلاش ها و تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی جهت آوردن اصلاحات را لازمی دانسته و تطبیق اصلاحات برای ساختن یک آینده بهتر، با ثبات، دموکراتیک و مؤفق را برای شهروندان افغانستان ضروری دانست.

به گفته وی، حمایت از حکومت و مردم افغانستان از تعهدات اتحادیۀ اروپا و در اولویت کاری این اتحادیه قرار دارد.

از سویی هم، رئیس جمهور غنى از اتحادیه اروپا خواست تا بخاطر رشد سطح آموزشى زنان افغان در هر ولایت افغانستان یک خوابگاه استندرد دخترانه ایجاد کند.

در عین حال، رئیس جمهور با اشاره به پدیدۀ ناامنی، تأکید کرد که تمرکز بیشتر روی تأمین صلح و ثبات دائمی است که این موضوع از طریق یک گفتمان و همکاری های اقتصادی و منطقوی ممکن خواهد بود.