صادرات قالین در قندوز کاهش یافته است

۱۰ جوزا ۱۳۹۵

290283_gallery_53ee184e40a03_jpg_fa_rszdشماری از مولدین قالین در ولایت قندوز میگويند كه سقوط کردن این ولایت و چالشهای امنیتی این صنعت را به کاهش روبرو ساخته وقالین بافان ازین لحاظ دلسرد شده اند.

شماری ازقالین بافان در ولایت قندوز میگويند كه افزایش ناامنی ها،و سقوط ۶میزان قندوز بازارهای قالین درین ولایت اثرات سوء گذاشته و آنان ازین مدرک با مشکلات اقتصادی مواجه شده اند.

عبدالله ریس اتحادیه قالین بافان در قندوز میگويد كه در سالهای قبل خارجی ها از آنان قالین را خریداری و به کشورهای خارجی انتقال میداد اما حالا خریدار ندارد.

وی به خاور میانه گفت خراب شدن وضعیت امنیتی و سقوط ۶میزان ولایت قندوز اثرات بد را بالای صنعت قالین داشت.

عبدالله می گوید:« بازار قالين سردشده، سالهای پیش قالین بافان اگر يك متر قالين را به دوهزار افغاني مي بافتند حالا در بدل بافتن يك متر قالين يكهزار افغانی بدست میاورند»

وی گفت كه همه ساله قالین افغانی از طریق شیرخان بندر و سایر بنادر مهم کشور به کشورهای آسیای میانه و ازآ ن طریق به کشورهای دیگر انتقال می یافت اما سال گذشته و امسال صادرات آن کاهش یافته است.

اتحادیه،

امنیتی،

انتقال،

خارجی،

خریداری،

سقوط،

شیرخان بندر،

صنعت،

عبدالله،

قالین بافان،

قالین،

قندوز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed