صادرات قالین در قندوز کاهش یافته است

290283_gallery_53ee184e40a03_jpg_fa_rszdشماری از مولدین قالین در ولایت قندوز میگویند که سقوط کردن این ولایت و چالشهای امنیتی این صنعت را به کاهش روبرو ساخته وقالین بافان ازین لحاظ دلسرد شده اند.

شماری ازقالین بافان در ولایت قندوز میگویند که افزایش ناامنی ها،و سقوط ۶میزان قندوز بازارهای قالین درین ولایت اثرات سوء گذاشته و آنان ازین مدرک با مشکلات اقتصادی مواجه شده اند.

عبدالله ریس اتحادیه قالین بافان در قندوز میگوید که در سالهای قبل خارجی ها از آنان قالین را خریداری و به کشورهای خارجی انتقال میداد اما حالا خریدار ندارد.

وی به خاور میانه گفت خراب شدن وضعیت امنیتی و سقوط ۶میزان ولایت قندوز اثرات بد را بالای صنعت قالین داشت.

عبدالله می گوید:« بازار قالین سردشده، سالهای پیش قالین بافان اگر یک متر قالین را به دوهزار افغانی می بافتند حالا در بدل بافتن یک متر قالین یکهزار افغانی بدست میاورند»

وی گفت که همه ساله قالین افغانی از طریق شیرخان بندر و سایر بنادر مهم کشور به کشورهای آسیای میانه و ازآ ن طریق به کشورهای دیگر انتقال می یافت اما سال گذشته و امسال صادرات آن کاهش یافته است.