شیشه و فلم سیاه 95 موتر پاک شد

۹ حوت ۱۳۹۴

for web(2)

موظفین فرماندهی گارنیزیون شهر کابل، شیشه و فلم سیاه 95 عراده موتر نظامی، ملکی و دولتی را پاک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این تعداد موتر در دو روز گذشته از وجود فلم و شیشه های سیاه پاک شده اند.

به نقل از خبرنامه در جمع موترهایی که از وجود شیشه و فلم سیاه پاک شده اند، موترهای دولتی، نظامی و ملکی شامل بود.

گارنیزیون کابل می گوید که در جریان چک و تلاشی های انجام شده، 3 عراده موتر بدون اسناد ، 2 میل کلاشینکوف، 6 عدد چراغ شکاری و 1 صوب دریشی نظامی نیز از اشخاص غیرمسول جمع آوری شده و به فرماندهی عمومی گارنیزیون کابل انتقال گردیده است.

این در حالی است که تا حال بیش از 250موتر از وجود شیشه و فلم سیاه پاکسازی شده و بیش از 50موتر بی اسناد نیز از سطح شهر کابل جمع آوری شده است.

خاورمیانه

شهر کابل

شیشه های سیاه پاک

فرماندهی گارنیزیون

موتر نظامی

نظامی و ملکی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed