شیشه و فلم سیاه ۹۵ موتر پاک شد

for web(2)

موظفین فرماندهی گارنیزیون شهر کابل، شیشه و فلم سیاه ۹۵ عراده موتر نظامی، ملکی و دولتی را پاک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این تعداد موتر در دو روز گذشته از وجود فلم و شیشه های سیاه پاک شده اند.

به نقل از خبرنامه در جمع موترهایی که از وجود شیشه و فلم سیاه پاک شده اند، موترهای دولتی، نظامی و ملکی شامل بود.

گارنیزیون کابل می گوید که در جریان چک و تلاشی های انجام شده، ۳ عراده موتر بدون اسناد ، ۲ میل کلاشینکوف، ۶ عدد چراغ شکاری و ۱ صوب دریشی نظامی نیز از اشخاص غیرمسول جمع آوری شده و به فرماندهی عمومی گارنیزیون کابل انتقال گردیده است.

این در حالی است که تا حال بیش از ۲۵۰موتر از وجود شیشه و فلم سیاه پاکسازی شده و بیش از ۵۰موتر بی اسناد نیز از سطح شهر کابل جمع آوری شده است.