شیخ محمد صنقور آزاد شد

66837836_70524421eddaaشیخ صنقور یکی از روحانیون بحرینی که دو روز پیش توسط رژیم آل خلیفه بازداشت شده بود آزاد شد.

به گزارشی از خبرگزاری خاورمیانه، شیخ صنقور که دو روز بعد از ادای نماز جمعه توسط نیروهای رژیم آل خلیفه بازداشت شده بود دوباره آزاد شد.

این عالم دین به تبلیغ غیرقانونی علیه دولت متهم شده و به روز یکشنبه بخاطر بازجویی وی را احضار کرده بودند که دوباره او را رها ساختند.

علمای بحرینی این عمل حکونت را تعرض به دین و مناسک دینی دانسته و حکومت را مسئول خوانده اند.

دادگاه قضایی بحرین پس از منحل ساختن جمعیت  الوفاق دستور به مصادره اموال  این گروه داد.