شکایت ها از کمبود چندین بخش صحی در شفاخانه ولایتی بغلان

مسؤلان شفاخانه ولایتی شهر پلخمری می گویند کمبود چندین بخش صحی درین شفاخانه باعث شده است که اکثر مریضان آنان غرض تداوی به ولایت های همجوار ولایت بغلان فرستاده شوند.

این مسؤلان درحالی از کمبود چندین بخش تداوی در شفاخانه ولایتی شهر پلخمری سخن می زنند که روزانه صدها تن از ۱۴ واحد اداری ولایت بغلان مریضان شان را غرض تداوی و معالجه به این شفاخانه می آورند.

داکتر عین الدین صیادی ریس شفاخانه ولایتی شهر پلخمری به خبرگزاری خاور میانه گفت: با آنکه طبق پالیسی وزارت صحت عامه بخش های تداوی گوش و گلو، چشم، عقلی و عصبی، جراحی عصبی، جراحی اطفال و انتانی در شفاخانه های ولایتی وجود نمیداشته باشد، اما نبود این بخش ها مریضان و مریضدان ولایت بغلان را به مشکلات زیادی روبرو ساخته است.

بغلان

وی اضافه کرد: ” در شفاخانه ولایتی بغلان واقعات عاجل تحت پوشش قرار داده می شود، اگر در بخش های جلدی، گوش و گلو، چشم،جراحی و شماری از بخش های تداوی دیگر نیاز باشد مجبور هستیم که مریضان را به کابل ، مزار و یا هم کندز رجعت بدهیم”.

در همین حال شماری از مریضان و مریضدارانی که به شفاخانه ولایتی شهر پلخمری آمده اند، از نبود تعدادی از بخش های صحی درین شفاخانه نگرانی می کنند.

عبدالسلام باشنده ولسوالی بورکه که از سه روز بدینسو غرض تداوی مریضی اش به این شفاخانه آمده است، از کمبود امکانات در برخی بخش های صحی این شفاخانه نگرانی می کند.

” ما مردم غریب هستیم امکانات آمدن تا شهر پلخمری را نداریم، وقتیکه داکتر برای ما مشوره می دهد که بخاطر تداوی به کابل و یا مزار برویم بسیار مشکل است چونکه پول مصارف رفت و آمد را نداریم”.

محمد امین مراجعه کننده دیگر این شفاخانه که تکلیف چشم دارد و داکتران این شفاخانه هم برایش مشوره رفتن به کابل را داده است، میگوید حالا به فکر اینست که چگونه به کابل برود.

به گفته او اگر این امکانات در شفاخانه بغلان وجود می داشت او سرگردان و به مشکل مواجه نمی شد.

شهروندان ولایت بغلان از وزارت صحت عامه کشور می خواهند که بخش های کمبود این شفاخانه را تکمیل و ظرفیت صحی آن را بلند ببرند تا به سرگردانی و نگرانی مردم پایان بخشیده شود.

Author